Chức năng của các tụ điểm dân cư bán thị hình thành trong làng xã

Theo điều tra sơ bộ một số làng xã điển hình ở một số tỉnh,xét về mặt chức năng cơ bản của các tụ điểm dân cư bán thị ta có thể phân ra các dạng sau (Biểu diễn theo bảng B) :

Nhận xét: Trong mỗi loại tụ điểm trên đều có những chức năng riêng, nhưng chức nãng ở và dịch vụ vẫn là chức năng chung nhất cho các loại. Ngoài ra mỗi tụ điểm bán thị thành phần chức năng sản xuất nông nghiệp vẫn còn chiếm một tỷ lệ nhỏ. Đây là điểm khác biệt mới của tụ điểm ở bán thị trong làng xã.