Chương trình nghiên cứu khoa học

       Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện, do yêu cầu của thực tế, ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước đã xây dựng “Chương trình nghiên cứu khoa học về quy hoạch và xây dựng đòng bộ trên địa bàn huyên” (74) nhằm thực hiện 4 mục tiêu sau:
1- Lập các sơ đồ nguyên tắc (mô hình) quy hoạch xây dựng đồng bộ cho các loại huyện và đơn vị cơ sở (xã-HTX, nông trường) phù hợp với quy luật phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH.
2- Đề xuất các phương pháp quy hoạch và thiết kế xây dựng nông thôn nghiên cứu cải thiện điều kiện ăn ở sinh hoạt công cộng và lập các thiết kế mẫu nhà ở, công trình sản xuất cho từng vùng, nhằm phổ biến rộng rãi ở nông thôn.
3- Đê xuất các chính sách kỹ thuật xây dựng, chính sách sử dụng vật liệu địa phương và các phế thải công nghiệp để xây dựng nông thôn.
4- Đê xuất các phương thức hướng dẫn chỉ đạo và quản lý xây dựng ơ nông thôn, nham huy động nguồn vốn đầu tư nhân tài, vật lực ở nông thôn cùng với sự giúp đỡ của Nhà nước đẩy mạnh tốc độ và nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn.
Để đạt được 4 mục tiêu chương trình, nội dung nghiên cứu gồm 5 vấn đê chia làm 15 đề tài (xem hình 1.19 Sơ đồ chương trình NCKH quy hoạch và xây dựng đồng bộ trên địa bàn huyện).
         Chương trình được chính thức triển khai từ quý III-1984, hết năm 1984 triển khai được 7 đề tài và chọn huyện Hải Hậu làm địa bàn nghiên cứu đông bộ tiêu biểu cho loại huyện đồng bằng ven biển. Năm 1985 triển khai thêm 3 đề tài tiếp tục nghiên cứu địa bàn Hải Hậu và triển khai thêm một huyện miền Trung và một huyện đồng bằng sông Cửu Long, sau đó tổng kết, đưa kết quả nghiên cứu áp dụng rộng rãi ở các vùng huyện.
+ Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quy hoạch điểm dân cư và các trung tâm trong địa bàn huyện:
Chương trình NCKH quy hoạch và xây dựng đồng bộ trên địa bàn huyện được thực hiện và tồn tại cùng với trào lưu chung về chủ trương tập thể, hợp tác hóa cấp cao ở nông thôn. Tuy việc tiến hành trong một thời gian ngắn song Chương trình đạt được một sô’ kết quả đáng kể:
– Điều tra các số liệu và đề ra phương pháp luận cho việc phân loại huyện, theo các đặc điểm khác nhau nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch sản xuất và điểm dàn cư hợp lý. 

 Chương trình nghiên cứu khoa học 1

– Đưa ra phương pháp thiết kế quy hoạch và xây dựng các điểm dân cư ư nông thôn, đồng thời cùng với lý luận một số đồ án thực tế đã ra đời, một trong số đồ án dó là quy hoạch huyện Hải Hậu, vv…
– Hoàn thiện và tổng hợp lý thuyết về mối quan hệ trong sơ đồ lý thuyết điểm dân cư và các trung tâm phục vụ tầng bậc theo cấp huyện tiểu vùng (cụm kỹ thuật) và xã, hợp tác xã.
– Những kết quả thu được qua thực tế và lý luận của Chương trình NCKH về quy hoạch và xây dựng đồng bộ cấp huyện là cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch và xây dựng phát triển nông thôn sau này.