Kiến trúc xưa nay

Sơ lược về Thị tứ làng xã phần 2

Kiến trúc xưa nay
        Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười dự báo:"Xu hướng chung là ở nông thôn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều ngành nghề từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến thương nghiệp dịch vụ, nhiều thành phần và tổ chức kinh tế như doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, hộ xã viên, hộ cá thể, doanh nghiệp tư nhân liên kết, liên doanh giữa các thành phần kinh tế, trong một số trường hợp có cả cơ sở hợp tác liên doanh với nước ngoài; Sẽ hình thành một số thị trấn, thị tứ ngay tại địa bàn thôn xã (54).          Ng
Sơ lược về Thị tứ làng xã

Sơ lược về Thị tứ làng xã

Kiến trúc xưa nay
Việt Nam là một nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Ớ nông thôn lấy Làng làm đơn vị cơ sở. Làng xã Việt Nam liên kết với nhau một cách chặt chẽ, tạo thành một kết cấu vững chắc trước những biến động của tự nhiên và xã hội. Làng xã chính là nơi diễn ra mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hơạt văn hổa ở nông thôn. Văn minh làng xã tiêu biểu cho lối sống Việt Nam. "Làng vốn là một đơn vị tụ cư, đơn vị kinh tế, đơn vị tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt" (49). Làng là quê hương, là nơi gán bó cả cuộc đời mỗi người dân Việt Nam ; Họ "mong được sống ở làng và chết, được chết ở làng". Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, làng xã lúc nào cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Làng là cơ sở kinh tế nông nghiệp cung cấp s