Nguồn gốc: Nhu cầu quy trình

“Cơ hội là khởi nguồn của mọi đổi mới” luôn là chủ đề nổi bật ở các chương trước. Nhưng như một câu thành ngữ, “Cái khó ló cái khôn”, chương này nhìn nhận cái khó như một nguồn gốc đổi mới quan trọng.

Tôi gọi cái khó mà chúng ta sẽ thảo luận ngay sau đây là “nhu cầu quy trình”. Khái niệm này không hề mập mờ chung chung mà trái lại rất cụ thể. Giống như yếu tố bất ngờ hay yếu tố mâu thuẫn, nhu cầu quy trình tồn tại trong quy trình của một tổ chức, ngành công nghiệp, khu vực dịch vụ cụ thể. Một số đổi mới dựa trên nhu cầu quy trình khai thác yếu tố mâu thuẫn, số khác khai thác nhân khẩu học.

1-10-large

Nguồn gốc: Nhu cầu quy trình

Nhưng không giống như những nguồn gốc đổi mới khác, nhu cầu quy trình không bắt đầu bằng một sự kiện nào đó, dù xảy ra bên trong hay bên ngoài ngành. Nó bắt đầu bằng việc phải làm. Nó không dựa trên tình huống mà dựa trên nhiệm vụ. Nó hoàn chỉnh một quy trình sẵn có thông qua thay đổi mắt xích yếu, tái thiết kế dựa trên kiến thức mới, hoặc cung cấp mắt xích còn thiếu.

Đối với đổi mới dựa trên nhu cầu quy trình, người trong cuộc luôn biết rõ sự tồn tại của nhu cầu đó nhưng không ai làm gì để cải thiện tình hình. Tới khi đổi mới xuất hiện, nó sẽ ngay lập tức được chấp nhận. Và thường không mất nhiều thời gian để nó thay thế hoàn toàn quy trình cũ và trở thành chuẩn mực mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *