quy hoạch và xây dựng nông thôn p2

+ Vê mặt lý luận đã nêu ra được những nội dung nguyên tắc trình tự và phương pháp quy hoạch xây dựng vùng húyện. Công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được triển khai rộng khắp ở các vùng trên đất nước, đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao điều kiện ăn ở, di lại và điều kiện vệ sinh, sinh hoạt cộng đồng ở nông thôn.

quy hoạch và xây dựng nông thôn p2 1

+ Tổn tại chủ yếu của công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện là chưa bám sát tình hình thực tế phát triển sản xuất, phát triển xã hội và khả năng xây dựng thực tế của các huyện. Các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đều có cơ cấu cứng nhắc: huyện-tiểu vùng-xã, cụm kinh tế kỹ thuật ở các tiểu vùng đều giống nhau. Dự án cải tạo mạng lưới dân cư có xu hướng tập trung dân cư quá nhanh vào các điểm dân cư lớn (như huyện Nam Ninh có trên 1.400 điểm dân cư dự kiến tập trung lại còn 100 điểm dân cư, trong đó 1 thị trấn huyện lỵ, và 5 thị trấn tiểu vùng). Do tư tưởng quy hoạch như trên nên đã di chuyển nhiều điểm dân cư lẻ vào làng lớn, di chuyển lên vùng đồi thiếu nước, đất cằn cỗi gây thiệt hại về kinh tế và xã hội (74).
+ Những tồn tại về lý luận và nhận thức trong quá trình nghiên cứu và thực hiện quy hoạch nông thôn trong thời kỳ này:
Chưa có mô hình cụ thể dựa trên cơ sở khoa học
– Chưa nhận thức đây đủ nội dung đô thị hóa nông thôn và biện pháp tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
– Chưa có mô hình cho tỉừig loại huyện ven biển, đông bằng, trung du, miên núi, biên giới và ngoại ô thành phô’lớn”. (110)
– Chưa nắm bắt được xã hội nông thôn, làng xã có tàm quan trọng.
+ Đồng thời với quy hoạch xây dựng vùng huyện, một số thị trấn huyện lỵ cũng được nghiên cứu xây dựng khang trang và đẹp, như các huyện lỵ Điện Bàn, huyện lỵ Hải Hậu.
Nhiều huyện lỵ đã xây dựng được các khu trung tâm có các công trình bảo tàng, nhà văn hóa, thư viện, các công trình thể thao, các cửa hàng thương nghiệp dịch vụ công cộng và các công trình phục vụ sản xuất cho toàn huyện. Trong thời gian này với công tác quy hoạch xây dựng đồng bộ, hầu hết các huyện có huyện lỵ và đã trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, sinh hoạt văn hóa khoa học kỹ thuật cho toàn huyện.
+ Ngoài việc quy hoạch các trung tâm huyện lỵ trong thời gian này còn quy hoạch xây dựng các trung tâm của tiểu vùng, nhằm đưa hệ thống phục vụ vào các trung tâm theo lý thuyết tầng bậc. Các tiểu vùng thời kỳ này được quan niệm là các thị trấn phục vụ cho một vùng nhỏ gồm nhiêu xã. Tiểu vùng cũng có chức năng như thị trấn huyện, chỉ khác là không gắn với cấp hành chính như thị trấn, huyện lỵ. Trung tâm của tiểu vùng còn gọi là cụm kinh tế kỹ thuật. Ở đây thường có các cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp như trạm máy kéo, sửa chữa nông cụ, kho vật tư nông nghiệp, trạm bảo vệ thực vật, trại chăn nuôi các giống gia súc và gia cầm, các công trình văn hóa khu vực, trường phổ thông trung học, trường bổ túc văn hóa cấp III, trường học nghề, trạm khám đa khoa và một số nơi có cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Các công trình trên đây cùng các chợ, khu vực cửa hàng thương nghiệp, thu mua nông sản phẩm, giao lưu hàng hóa là cơ sở ban đầu đã hình thành thị trấn. Các trung tâm của tiểu vùng cùng xã hội giao tiếp giữa công nghiệp và nông nghiệp, làm đầu mối giao lưu giữa thành thị và nông thôn (76).
       Cấp thứ 3 trong hệ thống các trung tâm ở huyện đó là trung tâm xã-hợp tác xã và dưới xã, hợp tác xã có trung tâm của đội hợp tác xã. Trung tâm xã- hợp tác xã bao gồm các công trình hành chính như trụ sở làm việc xã – họp tác xã, trạm xá, trường phổ thông cấp I, II, nhà kho, sân phơi HTX, nhà văn hóa xã, nhà trẻ, thư viện thông tin, trại chăn nuôi trạm thú y và một số nhà xưởng thủ công nghiệp chế biến (nếu có ở xã). Tất cả các công trình này được bô’ trí tập trung thành trung tâm theo đặc điểm của mỗi xã và họp tác xã. Riêng các đội hợp tác xã có trụ sở đội và có nhà trẻ.
+ Tất cả các trung tâm huyện lỵ, tỉnh lỵ chức năng nhà ở đô thị đều được đề cập đến, nhưng riêng trung tâm làng xã nhà ở kiểu đô thị không được đề cập đến và cũng không được coi là thành phần cơ bản trong trung tâm làng xã,