Thẻ: kiến trúc cảnh quan

Quan điểm lý luận trong quá trình phát triển phần 3

Kiến trúc xưa nay
      Có 3 đồ án vào vòng 2 bao gồm :• Nhà ở cho vùng cói Thái Bình của nhóm tác giả Trần Trọng Chi: "Đồ án đã nghiên cứu và giải quyết đồng bộ, có hệ thống việc tổ chức cuộc sống cộng đồng ỏ nông thôn vùng cói, bắt đầu từ ngôi nhà ở, với giếng nước, nhà vệ sinh, sân vườn, chuồng chăn nuôi, rồi đến các công trình văn hóa... " (81).• Chăn nuôi nông trường và gia đình cho vùng xã Thái Mỹ - Củ Chi ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh của nhóm tác giả Võ Đăng Dũng. Nội dung của đề t