Thẻ: kiến trúc nông thôn

Quan hệ xã hội, gia đình và lối sống của dân cư trong làng xã

Quan hệ xã hội, gia đình và lối sống của dân cư trong làng xã

Kiến trúc xưa nay
Theo Toan Ánh nghiên cứu về làng xóm xưa ở Việt Nam thì "Dân trong làng ở một làng canh nông hay ở một làng công nghệ, cũng gồm đủ bốn hạng người, gọi là tứ dân theo các nehề nghiệp là Sĩ, Nông, Công, Thương" . Đến ngày nay nếu xét về bản chất nghề nghiệp ở làng cũng có cư dân như vậy, chỉ có diều gọi khác đi, nghĩa là cũng gồm bốn thành phần dân lao động:+Những người được học hành theo một nghề nghiệp nào đó có thể kể đến cả đội ngũ cán bộ gián tiếp làm lãnh đạo xã và hợp tác xã, nhóm người dân này có t
Kiến trúc nông thôn ở Đông Nam Á

Kiến trúc nông thôn ở Đông Nam Á

Kiến trúc xưa nay
        Theo Colins Freestone trong công trình "Nghiên cứu các yếu tố về kinh tế chính trị làng xóm vùng Đông Nam Á (114) đã tổng kết những vấn đề chung nhất trong việc quy hoạch xây dựng làng của một số nước thuộc vùng này.Qua nghiên cứu ta thấy cách xây dụng nhà ở và làng xóm của một số nước Đông Nam Á rất gần gũi với cách xây dựng làng xóm của đồng bào người Việt chúng ta (hình I-47b, c).- Dân cư bố trí dọc theo kênh rạch hoặc theo đường giao thông và dó cũng là dường giao thông chính li&e

Kiến trúc nông thôn ở Trung Quốc

Kiến trúc xưa nay
       Để có bài học kinh nghiệm về xây dựng nòng thôn từ Trung Quốc trước hết chúng ta lược qua quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp của nước này.Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, từ xưa đến nay vẫn là nước có số hộ gia đình nông dân nhiều nhất. Sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tháng 6 năm 1950, chính phủ ban hành luật cải cách ruộng dất. Năm 1952, 300 triệu nông dân nghèo được chia ruộng đất tịch thu từ địa chú. Sau cải cách ruộng đất 110 triệu hộ nông dân được làm chủ ruộng đất, công cụ v&agr

Kiến trúc nông thôn ở Liên Xô

Kiến trúc xưa nay
        Khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công, các nước xã hội chú nghĩa ra đời, đã đặt ra nhiệm vụ cho mình là xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn. Trên thực tế các nước anh em đã giải quyết rất thành công nhiệm vụ này. Thực vậy, ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu (cũ) đời sống vật chất, văn hóa ở nông thôn rất cao, không kém cuộc sống thành thị là bao (76). Đây cũng là thực tế chứng tỏ lý luận và thực tiễn trong vấn đề quy hoạch xây dựng nông thô