Thẻ: kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng và hạ tầng

Kiến trúc xưa nay
Trong những năm gần đây, nhất là từ khi có chủ trương phát triển kinh tế của Đảng về phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa đã và đang đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng trong nông nghiệp. Đây là nhân tố hết sức quan trọng trong việc phát triển sản xuất, mở rộng thị trường ỏ các làng xã. Mặt khác nó cũng là yếu tố hình thành các tụ điểm giao lưu kinh tế qua lại giữa nông nglĩỉệp với công nghiệp, giữa đô thị với nông thôn.Thực