Thị tứ làng xã và những kiến nghị

LỜI TẠM KẾTLUẬN
+ Phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn Việt Nam hiện nay là một quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nó diễn ra đồng thời với sự chuyển đổi ngành nghề trong nông thôn. Cùng với sự chuyển đổi ngành nghề là một quá trình chuyển đổi thành phần dân cư từ thuần nông sang thành phần không thuần nông. Thành phần dân cư phi thuần nông có xu hướng ngày càng phát triển, vì thế các nhu cầu về môi trường ăn ở, sinh hoạt và làm việc cũng đổi theo.
+ Thực trạng tại các làng xã nông thôn đồng bằng Bắc bộ cũng như một số vùng khác ở nước ta dang hình thành một cách tự phát các tụ điểm dân cư phi nông nghiệp và bán nông nghiệp. Đây là mầm mống tụ điểm dân cư mang tính đô thị trong làng xã. Cân được nghiên cứu định hướng xây dựng một cách có cơ sở khoa học.
+ Trên cơ sở lý luận và khảo sát thực tế, chúng tôi đã đưa ra mô hình “thị tứ làng xã” rồi kiểm chứng bàng cách xây dựng thí điểm. Những kết quả thu được cho thấy đề xuất này rất phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay của nông thôn nước ta. Đó là những “đô thị nhỏ” trong lòng thôn xóm, bên cạnh các công trình công cộng phục vụ cho sinh hoạt văn hóa, sản xuất, dịch vụ thì thành phần cơ bản cấu thành trung tâm đó là các nhà ở được tổ chức theo lối sống vãn minh đô thị, có cấu trúc thuận lợi cho việc phát triển kinh tế gia đình. Mô hình này đảm bảo chắc chắn cho việc giữ gìn những nét đẹp truyền thống của lối sống thôn quê – đồng thời cũng mở rộng cửa để tiếp thu và hòa nhập với lối sống hiện đại của cộng đồng.
+ Việc xây dựng mô hình thị tứ làng xã trong đó có nhà ở thị tứ ngoài nhiệm vụ tạo lập và cải thiện cuộc sống cho dân cư nông thôn còn là điều kiện làm tăng tốc độ chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Cụ thể sẽ tăng khả năng vốn đầu tư và phát triển các ngành nghề, các thành phần kinh tế, thông qua việc phát triển các thành phần kinh tế sẽ tác động lại việc xây dựng và phát triển thị tứ với quy mô lớn hơn. Điều hòa và hạn chế làn sóng dân cư nông thôn đi ra các đô thị lớn sinh sống.
+ Căn cứ vào điều kiện của các làng xã vùng dồng bàng Bắc bộ cũng như các làng xã có điều kiện tương tự, xây dựng và phát triển thị tứ theo kiểu dô thị hóa tại chỗ, không hoàn toàn dựa trên cơ sở phát triển công nghiệp mà chỉ dựa vào nhu cầu dịch vụ đời sống và kinh doanh sản xuất nhỏ hoặc tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng theo mạng lưới chùm điểm và giải pháp cụ thê theo tuyến, chuỗi, kết hợp chuỗi điểm mỏng dể phương án dễ được thực hiện. Đồng thời kết hợp với việc xây dựng các công trình hạ tầng, đường sá, v.v… tận dụng các tuyến giao thông cũ sẵn có để cải tạo từng bước phù họp với điều kiện của mỗi làng. Với mạng lưới làng xã rộng lớn chiếm gần 80% dân cư, kết quả xây dựng các thị tứ sẽ góp phần làm tăng tỷ trọng đô thị trong cả nước, là hướng đi đô thị hóa phù hợp với điêu kiện phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.
+ Tùy theo điều kiện của mỗi làng xã, cần quy hoạch và xây dựng trung tâm kiểu mới dạng thị tứ, đó là hạt nhân chuyển tiếp văn minh đô thị đến các làng xã, là điều kiện tốt dể phát triển kinh tế và văn hóa xã hội ở nông thôn.
+ Đối với những làng lớn hoặc làng xã có nhiều điều kiện phát triển thành phân dân cư phi nông nghiệp có thể xây dựng một hoặc nhiều thị tứ gồm: thị tứ trung tâm và thị tứ khu vực. (Giống như mỗi huyện có một hoặc nhiều thị trấn -thị trấn huyện lỵ và thị trấn khu vực).
+ Theo chức năng, thị tứ làng xã được phân ra 10 loại, mỗi loại tương ứng với điều kiện hình thành và phát triển thị tứ của làng xã. Mô hình thị tứ làng xã là cơ sở khoa học cho công tác thiết kế quy hoạch nông thôn nói chung và khu trung tâm làng xã nói riêng.
+ Mô hình nhà ở thị tứ với 6 loại là những gợi ý cho việc thiết kế và đưa ra các giải pháp không gian trong nhà ở tại thị tứ theo các chức năng khác nhau của mỗi vùng, mỗi khu vực.

 NHŨNG KIẾN NGHỊ
1. Về chính sách
+ Thị tứ làng xã và nhà ở thị tứ có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, vì vậy Nhà nước cần có cơ chế chính sách kịp thời để xây dựng thị tứ. Ví dụ :Chính sách khai thác sửdụng quỹ đất trong việc quy hoạch khu vực trung tâm mói của làng xã (Đất xây dựng nhà ở thị tứ và các công trình sản xuất kinh doanh dịch vụ, công trình công cộng, v.v…).Chính sách khuyến khích thu hút đàu tưxây dựng nông thôn, đàu tư phát triển ngành nghê và kinh tế nông thôn. Đông thời có chính sách thống nhất và cụ thê về khảo sát lập dự án thiết kếquv hoạch đồng hộ các làng xã một số vùng tiêu hiểu theo mô hình thị tứ làng xã đếxâv dựng. Tiến hành từng bước sau đó rút kinh nghiệm thực tế và lý thuyết áp dụng cho các khu vực khác.
+ Để tiến hành hướng dẫn, quản lý và xây dựng nông thôn theo kế hoạch, Nhà nước cần thành lập các đội quản lý xây dựng tại các làng xã trên cơ sở điều lệ quản lý đô thị kết hợp với điều kiện và đặc điểm ỏf nông thôn.
+Thị tứ làng xã là tiền thân của đô thị và có thể được xem là một dạng đô thị chưa hoàn chỉnh. Mặc dù có quy mô nhỏ, chức năng còn mang tính quá độ đô thị nhưng với vai trò và địa bàn phát triển rộng lớn, thị tứ cần được xem xét quan tâm một cách thích đáng như một đơn vị đô thị nhỏ nhất trong danh mục phân loại đô thị của Việt Nam.
2. Vè tổ chức hành chính.
+ Một xã có thể có một hoặc nhiều thị tứ với chức nãng theo tính chất của thị tứ dó. Đon vị hành chính tương đương với làng có tên riêng hoặc chung với làng, quan hệ trực tiếp với xã, nhà ở có số nhà và tên phố như thị trấn.
+ Nếu thị tứ có quy mô cả một xã thì thị tứ dó có quan hệ hành chính là xã -thị tứ trực thuộc huyện.